A behajtási költségátalány és a minimum a jegybanki alapkamat+8% késedelmi pótléknak az új Ptk. általi kötelezően előírt alkalmazásáról

A 2014. március 15-én életbe lépett 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§ szerint az egymás között fizetési késedelembe esett vállalkozások kötelesek az adott félév első napján érvényes jegybanki alapkamat + 8 százalékpont értékű késedelmi pótlékot (kamatot), valamint ezen túl, a késedelem mértékétől függetlenül (tehát akár egyetlen nap után is) minimum 40 eurós behajtási költségátalányt felszámítani. Az idézett törvény szerint minden, a fentiektől eltérő „szerződési kikötés” semmis.

A kását azonban nem eszik ennyire forrón, amiről az alábbi linken található NAV állásfoglalás is tanúskodik. Az ebben foglaltak értelmében ugyanis semmi akadálya nincs annak, hogy a jogosult akárcsak „felismerhető szándéka”, régebbi kifejezéssel élve ráutaló magatartása révén elengedje azt. Ugyanez vonatkozik a Ptk. azon szabályának megengedett mellőzésére, miszerint tartozások kiegyenlítésekor a tőketartozás kerülne a sor végére, azt megelőznék a kamatok, a felmerülő költségek. Tekintve, hogy a jogosultnál csak a nevezett összegek tényleges befolyásakor keletkezik adóalapot képező bevétel, nála ezért nem merülhet föl az ilyen követelések elengedéséből származó adókötelezettség. Ezzel szemben a kötelezett éves mérlegében egyéb ráfordításként köteles az említett summákat elszámolni, amit ha elengednek neki, „kiüt” az ilyenkor könyvelendő ugyanakkora értékű rendkívüli bevétel, tehát nála sem keletkezik az ügyletből adókötelezettség. Ahogy az állásfoglalás szerint illetékfizetési kötelezettség sem.

Summa summárum: amennyiben a jogosult nem kívánja behajtani a nevezett összegeket, úgy őt semmi sem kötelezi arra. A kötelezettnél keletkezik ugyan komoly adminisztratív teher (a felsorolt tételek kötelezettségként történő előírása, majd elengedésükkor bevételnek könyvelése), ám mivel az állam adóbevétele így sem, úgy sem sérül, a NAV revizorok adott esetben aligha fognak e tárgykörrel érdemben foglalkozni. (Ha ugyan nincsenek az átlagosnál is kötözködőbb kedvükben, ami némi nemű mulasztási bírságot vonhat maga után).